ČLANSTVO

Na Godišnjoj Skupštini, oržanoj 11. decembra 2016. godine je izglasano da u buduće, godišnja članarina za aktivne članove iznosi $120.00, a za zuspružnike $ 60.00. Članarina u Kolu Srpskih Sestara je $60.00 i aktivne članice sestara su, prema pravilima naše Crkveno-školske Opštine Sv.Simeon Mirotočivi, automatski članice i Crkveno-školske Opštine.
IZVOD IZ JEDNOOBRAZNIH PRAVILA I UREDABA PAROHIJA kada je članstvo u pitanju

ČLAN 26

Svako lice kršteno i miropomazano u Pravoslavnoj Crkvi je parohijanin i član crkveno-školske opštine na teritoriji gde stanuje; koji ispunjava verske obaveze prema Crkvi i koji živi mo-ralnim i hrišćanskim životom, prema učenju Pravoslavne Crkve; učestvuje na Svetoj Liturgiji i drugim bogosluženjima; redovno se pričešćuje; poštuje crkvene vlasti; pokoran je u pitanjima vere, uče-nja i crkvenog poretka; pomaže materijalno i finansijski Crkvuu njenoj misiji; koji je delatan svedok i primer drugima u ispovedanju Pravoslavne vere i predanja. Prema Ustavu crkvenoškolska opština je organizovana verska zajednica parohijana na određenom području sa sveštenikom na čelu, koji su se dobrovoljno obavezali da pomažuuupravi i održavanju lokalne crkvene imovine u korist Crkve i za svoj verski život. Ovi parohijani, kao punopravni parohijani imaju pravo učešća i glasa na skupštinama, kao i pravo da budu nominovani i birani u Upravni odbor i za delegate Eparhijske godišnje skupštine i Crkvenog sabora. Da bi bio punopravni parohijanin i imao prava i privilegije, napred pomenuta u Pravilima i Odredbama, parohijanin mora najmanje da:

a) Ispunjava sve verske i moralne obaveze, napred iznesene.

b) Da je najmanje 18 godina star.

v) Da je u dobrom stanju u ispunjavanju finansijskih ili starateljskih obaveza.

g) Da se upravlja pravilima predviđenim i utvrđenim u Jednoobraznim Pravilima i Uredbama i lokalnim pravilnikom (Adendumom).

d) Da sarađuje u svakom pogledu za dobro i napredak parohije.

Sve crkveno-školske opštine primeniće proceduru i voditi protokol da bi sveštenik i Upravni odbor ustanovili status parohijana u pogledu uslova utvrđenih u Pravilima i Uredbama koja se odnose na status punopravnih parohijana. Punopravni parohijani u registarskim knjitama i drugim dokumentima mogu se zvati članovi ili staratelji (stjuardi) ili sličnim nazivom.
U slučaju da parohija još nije dobila status crkveno-školske opštine isti uslovi navedeni u tački dva (2) odnosiće se i na punopravne parohijane.

ČLAN 27

Osoba koja nije kvalifikovana za punopravnog parohijana ili koja je isključena ima pravo žalbe. Žalba se podnosi Eparhijskom upravnom odboru preko Upravnog odbora CŠO, u roku od četrnaest (14) dana, počevši od dana kada je molilac primio odluku Upravnog odbora crkveno-školske opštine. Odluka Eparhijskog upravnog odbora je konačna i obavezujuća za obe strane.
Niko ne može biti član u više crkveno-školskih opština ili parohija.

ČLAN 28

Po ispunjenju uslova iz člana dvadeset i šest (26) novi punopravni parohijanin crkveno-školske opštine stiče prava i privilegije, navedene u članu dvadeset šest (26) i drugim mestima Pravila i Uredaba, posle šest (6) meseci.

ČLAN 29

Ako se punopravni parohijanin preseli iz oblasti jedne parohije u drugu, njegovo članstvo je važeće i u novoj parohiji, odnosno novoj crkveno-školskoj opštini i nastavlja se dalje.

Molba za članstvo CŠ Opštine – možete je preuzeti ovde.

Adresa

175 NW 154th Street Miami, Florida 33169, USA

Telefon

Kancelarija: +1 305 944 6890
Mobilni: +1 305 333 44 84