УПРАВНИ ОДБОР ЦРКВЕНО-ШКОЛСКЕ ОПШТИНЕ

1. Управни одбор црквено-школске општине је извршни орган скупштине црквено-школске општине који врши послове црквено-школске општине на основу датих му овлашћења.

2.  Управни одбор сачињавају:

  • Парохијски свештеник.
  • Председник управног одбора;
  • Први потпредседник управног одбора;
  • Други потпредседник управног одбора;
  • Секретар;
  • Благајник;
  • Рачуновођа;
  • Одређени број чланова, предвиђених правилником црквено-школске општине, т.ј. Додатком Једнообразним правилима и Уредбама за црквено-школске општине.

3. Мандат чланова управног одбора црквено-школске општине траје од једне до друге годишње скупштине.

УПРАВНИ ОДБОР ЗА 2024.ГОДИНУ


Протојереј-Ставрофор Милан М. Крстић
, Парохијски свештеник

Канцеларија: +1 305 944 6890
Мобилни: +1 305 333 4484

Емејл:
protamilan@yahoo.com

protamilan@gmail.com
protamilan@stsimeonmiami.org

 

Душко Видовић, Председник
Мобилни: +1 305 898 8062
Емејл: ducavidovic@yahoo.com

Вукадин Спасојевић I потпредседник
Мобилни: +1 786 445 5913
Емејл: taraexpressinc@yahoo.com

Петар Биберџић, II потредседник
Мобилни: +1 305 608 9425
Емејл: biberp@yahoo.com

Владимир Маринковић, секретар
Мобилни: +1 954 397 2929
Емејл: v.marinkovic@aol.com

Јагода Соколовић, благајник
Мобилни: +1 954 644 9399
Емејл: soko@bellsouth.net

Душан Николић, рачуновођа
Мобилни: +1 305 343 9906
Емејл: dusannikolic84@gmail.com

Миодраг Симић, члан
Мобилни: +1 954 554 3385
Емејл: epcfla@yahoo.com

Љубинка Ђорђевић, члан
Мобилни: +1 305 600 6972
Емејл: bubamiami40@yahoo.com

Далибор Каитовић, члан
Мобилни: +1 305 301 2953
Емејл: kajdzodalibor@gmail.com

ДЕЛЕГАТ ЗА ГОДИШЊИ ЕПАРХИЈСКИ САБОР

 

Вукадин Спасојевић, делегат

Мобилни: +1 786 445 5913 
Емејл: taraexpressinc@yahoo.com

НАДЗОРНИ ОДБОР

1. Гордана Симовић, председник
2. Катарина Славковић, члан
3. Гордана Николић, члан

ИЗВОД ИЗ ЈЕДНООБРАЗНИХ ПРАВИЛА И УРЕДБИ ПАРОХИЈА И ЦРКВЕНОШКОЛСКИХ ОПШТИНА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У СЕВЕРНОЈ И ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ


УПРАВНИ ОДБОР ЦРКВЕНО-ШКОЛСКЕ ОПШТИНЕ

ЧЛАН 39

Бити y Управном одбору јесте служење и сви су позвани да достојно представљају Христа и Православну веру пред другима у свим видовима живота. Кандидати за Управни одбор црквено-школске општине морају бити пуноправни парохијани који се редовно исповедају и причешћују у својој парохијској цркви, и који живе према прописима вере и црквених канона. Број година проведених у чланству, као услов за избор у Управни одбор, одређује правилник (Адендум). Ако има више кандидата за једно место, избор ће се вршити тајним гласањем.
Кандидате за Управни одбор номинује Номинациони одбор, изабран на претходној годишњој скупштини. Номинациони одбор сачињавају пуноправни чланови и парохијски свештеник, најмање три (3) a највише девет (9) чланова. Номинациони одбор се састаје на три месеца пре годишње скупштине. Пуноправни парохијанин који жели да буде у Управном одбору о томе извештава Номинациони одбор. Парохијски свештеник објављује у парохијском листу и у цркви имена Номинационог одбора да би их потенцијални кандидати контактирали. На две недеље пре годишње скупштине Номинациони одбор, уз сагласност са парохијским свештеником, објављује листу Номинационог одбора пуноправним члановима. Нико не може бити номинован на више од једног (1) места. Сви пуноправни парохијани који су заинтересовани да буду у Управном одбору састају се са свештеником који ће им објаснити Правила и Уредбе као и значењем полагања заклетве. По затварању седнице, кандидати морају потписати изјаву у којој признају да разумеју Правила и Уредбе која ће поштовати као и положену заклетву.

ЧЛАН 40

По избору управног и надзорног одбора црквено-школске општине, парохијски свештеник ће доставити листу новоизабраних чланова управног одбора и надзорног одбора епархијским властима на одобрење. Ову листу потписују парох, председавајући и секретар скупштине. Бивши управни одбор се не разрешава дужности док нови управни одбор не буде потврђен и не положи заклетву. Жалбе против избора управног одбора, надзорног одбора, или појединих чланова, подносе се епархијским властима, у року од осам дана од дана избора, преко парохијског свештеника. Ако епархијски Архијереј нађе да је жалба документована, задржаће потврду избора, и сазвати седницу Управног одбора епархије, а послове црквено-школске општине обављаће стара управа до доношења одлуке Епархијског управног одбора.
Епархијски Архијереј може потврдити новоизабране чланове управног одбора и надзорног одбора за које нађе да одговарају избору а одложити потврду чланова против којих је жалба уложена. Новоизабрани и потврђени чланови управног и надзорног одбора полажу прописану заклетву у парохијској цркви, пред парохијским свештеником и у присуству верника, и тог момента се сматрају члановима тела за која су изабрани. Особа која одбије да положи заклетву, не може се примити дужности члана управног или надзорног одбора. Када се укаже упражњено место у Управном одбору, место ће попунити надлежни Архијереј на предлог Управног одбора и парохијског свештеника, с тим што Архијереј полаже право да се место попуни на ванредној скупштини.

ЧЛАН 41

У случају да епархијски савет утврди да управни одбор црквено-школске општине не врши своју дужност правилно, сходно учењу и прописима Цркве, Епархијски савет може да постави привремено повереништво које ће обављати послове црквено-школске општине док епархијске власти не установе да су се прилике нормализовале и да нови управни одбор може бити изабран.

ЧЛАН 42

Управни одбор сазива председник једанпут месечно. У случају да епархијске власти или већина чланова одбора захтева сазивање седнице, председник управног одбора је дужан да сазове седницу управног одбора.

ЧЛАН 43

Управни одбор може доносити важеће одлуке уколико је седници присутна већина чланова, под условом да су парохијски свештеник и председник управног одбора присутни; или да су прегледали дневни ред и дали свој писмени пристанак да се седница одржи у њиховом одсуству. Одлуке се доносе већином гласова. Ако су гласови подељени, одлучује глас председавајућег.

ЧЛАН 44

Епархијски управни одбор може, на захтев управног одбора црквено-школске општине, или по службеној дужности, да искључи из управног одбора црквено-школске општине члана који занемари своју дужност и без оправдања не учествује на три узастопне седнице, или се не покорава одлукама и наредбама виших црквених власти или омета њихово извршење.

ЧЛАН 45

Управни одбор црквено-школске општине врши следеће послове:

а) Објављује време и место одржавања годишње или ванредне скупштине;
б) Уредно води списак парохијана у добром стању;
в) У свим приликама заступа интересе Цркве;
г) Извршује одлуке скупштине и наредбе виших црквених власти;
д) Предлаже скупштини у буџету висину плате свештенику;
ђ) Поставља и отпушта особље црквено-школске општине и предлаже скупштини у буџету висину њихових плата и стара се да се плате на време исплаћују;
е) Води и чува инвентар покретне и непокретне имовине у архиви црквено-школске општине;
ж) Предлаже средства за градњу и оправку цркве, школе, парохијског дома и других зграда; планове и грађевинске предрачуне за њихово унапређење доставља скупштини на одобрење, и након тога, доставља епархијским властима на одобрење;
з) Управља имовином црквено-школске општине и подмирује све њене потребе;
и) Припрема дневни ред за скупштину и брине се о свим стварима потребним за одржавање скупштине;
ј) Саставља и предлаже скупштини нацрт буџета и годишње финансијске извештаје за усвајање и доставља их епархијским властима на коначно одобрење;
к) Подноси скупштини извештаје о своме раду;
л) Стара се да оствари буџет црквено-школске општине;
љ) Брине се о црквеној библиотеци;
м) Редовно надгледа стање, одржавање, ред и чистоћу црквених објеката;
н) Уредно плаћа прописане разрезе и друге финансијске обавезе епархији, сходно одлукама Црквеног сабора и епархијских власти.

ЧЛАН 46

Управни одбор je дужан да ce y своме раду и при доношењу одлука строго придржава одредаба Устава, Једнообразних правила и Општих уредаба, правилника црквено-школске општине-адендума, као и свих наређења епархијских власти.

ЧЛАН 47

Поред свештеника, председник управног одбора црквено-школске општине је њен законити представник пред грађанским и црквеним властима. Он сазива управни одбор на седнице, исте отвара и закључује, ставља предмете на расправу, износи их на гласање и објављује закључке и решења. Води рачуна да на седници влада мир и поредак и да се сви чланови строго придржавају дневног реда. Онје законити чувар печата црквено-школске општине.

ЧЛАН 48

Кад је председник управног одбора спречен да обавља своје дужности, замењује га први потпредседник.
Председник управног одбора je, по положају, де-легат црквено-школске општине на Црквеном сабору и на епархијским скупштинама. Кад је он спречен да учествује, замењује га први потпредседник. Кад делегат или његов заменик, председник или први потпредседник не могу присуствовати Црквеном сабору или епархијској скупштини, управни одбор црк-вено-школске општине може им одредити заменике.

ЧЛАН 49

Председник и остали чланови управног одбора и сви чланови црквено-школске општине обавезни су да штите достојанство и част парохијског свештеника и од њега не могу тражити ништа што би умањило његов углед.

ЧЛАН 50

Секретар црквено-школске општине води записник седница управног одбора. Он обавља кореспонденцију црквено-школске општине, коју заједно са председником, потписује. Води деловодни протокол црквено-школске општине и чува архиву црквено-школске општине искључиво у црквеној канцеларији.

ЧЛАН 51

Благајник води дневник благајне о расходима и приходима. Он прима новац од тутора и других лица и улаже у банку, исплаћује принадлежности пароху и другом особљу, као и рачуне. Благајник подноси финансијски извештај управном одбору и скупштини. Одговоран је за плаћање свих разреза епархији.

ЧЛАН 52

Рачуновођа води листу пуноправних парохијана (чланова) црквено-школске општине, прима и заводи све њихове прилоге и доприносе и све остале приходе, издаје признанице и предаје благајнику прикупљени новац. Благајник и рачуновођа морају бити под бондом плаћеним од црквено-школске општине.

ЧЛАН 53

Дужности тутора cy да редовно присуствују свим богослужењима и црквеним обредима, да примају новац од свећа, таса и осталог, предају примљени новац рачуновођи, и да се брину о осталим потребама у вези са црквом и црквеним обредима.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЦРКВЕНО-ШКОЛСКЕ ОПШТИНЕ

ЧЛАН 54

Надзорни одбор сачињавају председник и два или више чланова које бира годишња скупштина од људи који имају искуство у стручном финансијском пословању или ће општина ангажовати оверену рачуноводствену (Certifed Public Accountant) фирму.

ЧЛАН 55

Надзорни одбор се састаје једанпут на крају сваке године и прегледа целокупно финансијско пословање црквено-школске општине и свој извештај подноси годишњој скупштини.

ЧЛАН 56

Надзорни одбор може извршити преглед финансијског пословања црквено-школске општине и чешће у току године, ако се за то укаже потреба, или ако то захтева Епархијски управни одбор.

Адреса

175 NW 154th Street Miami, Florida 33169, USA

Телефон

Канцеларија: +1 305 944 6890
Мобилни: +1 305 333 44 84