UPRAVNI ODBOR CRKVENO-ŠKOLSKE OPŠTINE

1. Upravni odbor crkveno-školske opštine je izvršni organ skupštine crkveno-školske opštine koji vrši poslove crkveno-školske opštine na osnovu datih mu ovlašćenja.

2.  Upravni odbor sačinjavaju:

  • Parohijski sveštenik.
  • Predsednik upravnog odbora;
  • Prvi potpredsednik upravnog odbora;
  • Drugi potpredsednik upravnog odbora;
  • Sekretar;
  • Blagajnik;
  • Računovođa;
  • Određeni broj članova, predviđenih pravilnikom crkveno-školske opštine, t.j. Dodatkom Jednoobraznim pravilima i Uredbama za crkveno-školske opštine.

3. Mandat članova upravnog odbora crkveno-školske opštine traje od jedne do druge godišnje skupštine.

UPRAVNI ODBOR ZA 2024.GODINU


Protojerej-Stavrofor Milan M. Krstić
, Parohijski sveštenik

Kancelarija: +1 305 944 6890
Mobilni: +1 305 333 4484

Emejl:
protamilan@yahoo.com

protamilan@gmail.com
protamilan@stsimeonmiami.org

 

Duško Vidović, Predsednik
Mobilni: +1 305 898 8062
Emejl: ducavidovic@yahoo.com

Vukadin Spasojević I potpredsednik
Mobilni: +1 786 445 5913
Emejl: taraexpressinc@yahoo.com

Petar Biberdžić, II potredsednik
Mobilni: +1 305 608 9425
Emejl: biberp@yahoo.com

Vladimir Marinković, sekretar
Mobilni: +1 954 397 2929
Emejl: v.marinkovic@aol.com

Jagoda Sokolović, blagajnik
Mobilni: +1 954 644 9399
Emejl: soko@bellsouth.net

Dušan Nikolić, računovođa
Mobilni: +1 305 343 9906
Emejl: dusannikolic84@gmail.com

Miodrag Simić, član
Mobilni: +1 954 554 3385
Emejl: epcfla@yahoo.com

Ljubinka Đorđević, član
Mobilni: +1 305 600 6972
Emejl: bubamiami40@yahoo.com

Dalibor Kaitović, član
Mobilni: +1 305 301 2953
Emejl: kajdzodalibor@gmail.com

DELEGAT ZA GODIŠNJI EPARHIJSKI SABOR

 

Vukadin Spasojević, delegat

Mobilni: +1 786 445 5913 
Emejl: taraexpressinc@yahoo.com

NADZORNI ODBOR

1. Gordana Simović, predsednik
2. Katarina Slavković, član
3. Gordana Nikolić, član

IZVOD IZ JEDNOOBRAZNIH PRAVILA I UREDBI PAROHIJA I CRKVENOŠKOLSKIH OPŠTINA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U SEVERNOJ I JUŽNOJ AMERICI


UPRAVNI ODBOR CRKVENO-ŠKOLSKE OPŠTINE

ČLAN 39

Biti y Upravnom odboru jeste služenje i svi su pozvani da dostojno predstavljaju Hrista i Pravoslavnu veru pred drugima u svim vidovima života. Kandidati za Upravni odbor crkveno-školske opštine moraju biti punopravni parohijani koji se redovno ispovedaju i pričešćuju u svojoj parohijskoj crkvi, i koji žive prema propisima vere i crkvenih kanona. Broj godina provedenih u članstvu, kao uslov za izbor u Upravni odbor, određuje pravilnik (Adendum). Ako ima više kandidata za jedno mesto, izbor će se vršiti tajnim glasanjem.
Kandidate za Upravni odbor nominuje Nominacioni odbor, izabran na prethodnoj godišnjoj skupštini. Nominacioni odbor sačinjavaju punopravni članovi i parohijski sveštenik, najmanje tri (3) a najviše devet (9) članova. Nominacioni odbor se sastaje na tri meseca pre godišnje skupštine. Punopravni parohijanin koji želi da bude u Upravnom odboru o tome izveštava Nominacioni odbor. Parohijski sveštenik objavljuje u parohijskom listu i u crkvi imena Nominacionog odbora da bi ih potencijalni kandidati kontaktirali. Na dve nedelje pre godišnje skupštine Nominacioni odbor, uz saglasnost sa parohijskim sveštenikom, objavljuje listu Nominacionog odbora punopravnim članovima. Niko ne može biti nominovan na više od jednog (1) mesta. Svi punopravni parohijani koji su zainteresovani da budu u Upravnom odboru sastaju se sa sveštenikom koji će im objasniti Pravila i Uredbe kao i značenjem polaganja zakletve. Po zatvaranju sednice, kandidati moraju potpisati izjavu u kojoj priznaju da razumeju Pravila i Uredbe koja će poštovati kao i položenu zakletvu.

ČLAN 40

Po izboru upravnog i nadzornog odbora crkveno-školske opštine, parohijski sveštenik će dostaviti listu novoizabranih članova upravnog odbora i nadzornog odbora eparhijskim vlastima na odobrenje. Ovu listu potpisuju paroh, predsedavajući i sekretar skupštine. Bivši upravni odbor se ne razrešava dužnosti dok novi upravni odbor ne bude potvrđen i ne položi zakletvu. Žalbe protiv izbora upravnog odbora, nadzornog odbora, ili pojedinih članova, podnose se eparhijskim vlastima, u roku od osam dana od dana izbora, preko parohijskog sveštenika. Ako eparhijski Arhijerej nađe da je žalba dokumentovana, zadržaće potvrdu izbora, i sazvati sednicu Upravnog odbora eparhije, a poslove crkveno-školske opštine obavljaće stara uprava do donošenja odluke Eparhijskog upravnog odbora.
Eparhijski Arhijerej može potvrditi novoizabrane članove upravnog odbora i nadzornog odbora za koje nađe da odgovaraju izboru a odložiti potvrdu članova protiv kojih je žalba uložena. Novoizabrani i potvrđeni članovi upravnog i nadzornog odbora polažu propisanu zakletvu u parohijskoj crkvi, pred parohijskim sveštenikom i u prisustvu vernika, i tog momenta se smatraju članovima tela za koja su izabrani. Osoba koja odbije da položi zakletvu, ne može se primiti dužnosti člana upravnog ili nadzornog odbora. Kada se ukaže upražnjeno mesto u Upravnom odboru, mesto će popuniti nadležni Arhijerej na predlog Upravnog odbora i parohijskog sveštenika, s tim što Arhijerej polaže pravo da se mesto popuni na vanrednoj skupštini.

ČLAN 41

U slučaju da eparhijski savet utvrdi da upravni odbor crkveno-školske opštine ne vrši svoju dužnost pravilno, shodno učenju i propisima Crkve, Eparhijski savet može da postavi privremeno povereništvo koje će obavljati poslove crkveno-školske opštine dok eparhijske vlasti ne ustanove da su se prilike normalizovale i da novi upravni odbor može biti izabran.

ČLAN 42

Upravni odbor saziva predsednik jedanput mesečno. U slučaju da eparhijske vlasti ili većina članova odbora zahteva sazivanje sednice, predsednik upravnog odbora je dužan da sazove sednicu upravnog odbora.

ČLAN 43

Upravni odbor može donositi važeće odluke ukoliko je sednici prisutna većina članova, pod uslovom da su parohijski sveštenik i predsednik upravnog odbora prisutni; ili da su pregledali dnevni red i dali svoj pismeni pristanak da se sednica održi u njihovom odsustvu. Odluke se donose većinom glasova. Ako su glasovi podeljeni, odlučuje glas predsedavajućeg.

ČLAN 44

Eparhijski upravni odbor može, na zahtev upravnog odbora crkveno-školske opštine, ili po službenoj dužnosti, da isključi iz upravnog odbora crkveno-školske opštine člana koji zanemari svoju dužnost i bez opravdanja ne učestvuje na tri uzastopne sednice, ili se ne pokorava odlukama i naredbama viših crkvenih vlasti ili ometa njihovo izvršenje.

ČLAN 45

Upravni odbor crkveno-školske opštine vrši sledeće poslove:

a) Objavljuje vreme i mesto održavanja godišnje ili vanredne skupštine;
b) Uredno vodi spisak parohijana u dobrom stanju;
v) U svim prilikama zastupa interese Crkve;
g) Izvršuje odluke skupštine i naredbe viših crkvenih vlasti;
d) Predlaže skupštini u budžetu visinu plate svešteniku;
đ) Postavlja i otpušta osoblje crkveno-školske opštine i predlaže skupštini u budžetu visinu njihovih plata i stara se da se plate na vreme isplaćuju;
e) Vodi i čuva inventar pokretne i nepokretne imovine u arhivi crkveno-školske opštine;
ž) Predlaže sredstva za gradnju i opravku crkve, škole, parohijskog doma i drugih zgrada; planove i građevinske predračune za njihovo unapređenje dostavlja skupštini na odobrenje, i nakon toga, dostavlja eparhijskim vlastima na odobrenje;
z) Upravlja imovinom crkveno-školske opštine i podmiruje sve njene potrebe;
i) Priprema dnevni red za skupštinu i brine se o svim stvarima potrebnim za održavanje skupštine;
j) Sastavlja i predlaže skupštini nacrt budžeta i godišnje finansijske izveštaje za usvajanje i dostavlja ih eparhijskim vlastima na konačno odobrenje;
k) Podnosi skupštini izveštaje o svome radu;
l) Stara se da ostvari budžet crkveno-školske opštine;
lj) Brine se o crkvenoj biblioteci;
m) Redovno nadgleda stanje, održavanje, red i čistoću crkvenih objekata;
n) Uredno plaća propisane razreze i druge finansijske obaveze eparhiji, shodno odlukama Crkvenog sabora i eparhijskih vlasti.

ČLAN 46

Upravni odbor je dužan da ce y svome radu i pri donošenju odluka strogo pridržava odredaba Ustava, Jednoobraznih pravila i Opštih uredaba, pravilnika crkveno-školske opštine-adenduma, kao i svih naređenja eparhijskih vlasti.

ČLAN 47

Pored sveštenika, predsednik upravnog odbora crkveno-školske opštine je njen zakoniti predstavnik pred građanskim i crkvenim vlastima. On saziva upravni odbor na sednice, iste otvara i zaključuje, stavlja predmete na raspravu, iznosi ih na glasanje i objavljuje zaključke i rešenja. Vodi računa da na sednici vlada mir i poredak i da se svi članovi strogo pridržavaju dnevnog reda. Onje zakoniti čuvar pečata crkveno-školske opštine.

ČLAN 48

Kad je predsednik upravnog odbora sprečen da obavlja svoje dužnosti, zamenjuje ga prvi potpredsednik.
Predsednik upravnog odbora je, po položaju, de-legat crkveno-školske opštine na Crkvenom saboru i na eparhijskim skupštinama. Kad je on sprečen da učestvuje, zamenjuje ga prvi potpredsednik. Kad delegat ili njegov zamenik, predsednik ili prvi potpredsednik ne mogu prisustvovati Crkvenom saboru ili eparhijskoj skupštini, upravni odbor crk-veno-školske opštine može im odrediti zamenike.

ČLAN 49

Predsednik i ostali članovi upravnog odbora i svi članovi crkveno-školske opštine obavezni su da štite dostojanstvo i čast parohijskog sveštenika i od njega ne mogu tražiti ništa što bi umanjilo njegov ugled.

ČLAN 50

Sekretar crkveno-školske opštine vodi zapisnik sednica upravnog odbora. On obavlja korespondenciju crkveno-školske opštine, koju zajedno sa predsednikom, potpisuje. Vodi delovodni protokol crkveno-školske opštine i čuva arhivu crkveno-školske opštine isključivo u crkvenoj kancelariji.

ČLAN 51

Blagajnik vodi dnevnik blagajne o rashodima i prihodima. On prima novac od tutora i drugih lica i ulaže u banku, isplaćuje prinadležnosti parohu i drugom osoblju, kao i račune. Blagajnik podnosi finansijski izveštaj upravnom odboru i skupštini. Odgovoran je za plaćanje svih razreza eparhiji.

ČLAN 52

Računovođa vodi listu punopravnih parohijana (članova) crkveno-školske opštine, prima i zavodi sve njihove priloge i doprinose i sve ostale prihode, izdaje priznanice i predaje blagajniku prikupljeni novac. Blagajnik i računovođa moraju biti pod bondom plaćenim od crkveno-školske opštine.

ČLAN 53

Dužnosti tutora cy da redovno prisustvuju svim bogosluženjima i crkvenim obredima, da primaju novac od sveća, tasa i ostalog, predaju primljeni novac računovođi, i da se brinu o ostalim potrebama u vezi sa crkvom i crkvenim obredima.

NADZORNI ODBOR CRKVENO-ŠKOLSKE OPŠTINE

ČLAN 54

Nadzorni odbor sačinjavaju predsednik i dva ili više članova koje bira godišnja skupština od ljudi koji imaju iskustvo u stručnom finansijskom poslovanju ili će opština angažovati overenu računovodstvenu (Certifed Public Accountant) firmu.

ČLAN 55

Nadzorni odbor se sastaje jedanput na kraju svake godine i pregleda celokupno finansijsko poslovanje crkveno-školske opštine i svoj izveštaj podnosi godišnjoj skupštini.

ČLAN 56

Nadzorni odbor može izvršiti pregled finansijskog poslovanja crkveno-školske opštine i češće u toku godine, ako se za to ukaže potreba, ili ako to zahteva Eparhijski upravni odbor.

Adresa

175 NW 154th Street Miami, Florida 33169, USA

Telefon

Kancelarija: +1 305 944 6890
Mobilni: +1 305 333 44 84